!!

.

.

.

.

.

.

فقط ميخوام كه بفهمم... تمام نافهميده‌ها رو